ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ21102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำและคำชี้แจง ในการทำอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทางในเขตสัมพันธวงศ์ ป้ายประกาศต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์ อ่านข้อความ  นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ การใช้พจนานุกรม ประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ  การซื้อขาย  ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและการบริการ เทศกาล วันหยุด งานอดิเรก กีฬา อาชีพ  งานเทศกาล  การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง บทสนทนา ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ การใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล การใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึก การใช้ภาษาเพื่อเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์ในท้องถิ่น  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ข่าวสารของโรงเรียน การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม  การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชนตลาดน้อย การตีความน้ำเสียงของผู้พูด ถ่ายโอนข้อมูลด้วยถ้อยคำของตนเอง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล การพูดและเขียนแสดงการตอบรับและปฏิเสธ การใช้ภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จากสื่อการเรียนภาษาและการวางแผนในการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  กิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล งานประเพณีต่างๆ  การสรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็น การใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่นๆและเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • After completely finish this lesson, students should be able to :
 • 1. say and spell the words correctly.
 • 2. use the words in various sentences.
 • 3. use four English skills to develop themselves and upgrade for higher levels .

เนื้อหาของคอร์ส

Free Time

 • Wh-Questions and yes/no questions
  00:00
 • Expressing preferences : prefer…to…and like…better than …
  00:00
 • Possessive: apostrophe ‘s and pronouns
  00:00
 • Adverb of frequency
  00:00
 • Quiz : Unit 1

What’s the Weather Like?

Me and My World

People and Places

Media

School Life

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว