ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ30207) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การฟัง   พูด  อ่าน  เขียน เรื่องราว เนื้อหา บทสนทนา เรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล วันเวลา เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การใช้ภาษาและท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษทั้งสองระบบและภาษาไทย การใช้คำ การอ่านสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ แผนที่ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา ใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ค้นคว้าหาข้อมูลได้

โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและกระบวนการถ่ายโอนทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้

๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำอธิบายที่พบในสื่อจริง ด้วยภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับผู้ฟัง

๒. อ่านออกเสียง บทอ่านประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

๓. บอกความหมายสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างๆ แผนที่ แผนภูมิเป็นต้น เป็นข้อความที่เข้าใจ

ได้ง่าย

๔. อธิบายประวัติความเป็นมาของวันสำคัญของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

๕. เลือกใช้คำ วลี สำนวนประโยคได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาไทย

๖. ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้

๗. อธิบายความหมายคำศัพท์จากบริบทของ คำประพันธ์ บทเพลง ข้อความ บทสนทนา บทความสั้นๆได้

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

  • 1. Students enlarge their vocabulary by keeping a vocabulary journal.
  • 2. Students develop and integrate the use of the four language skills; reading, listening,
  • speaking and writing.
  • 3. Students are able to communicate effectively and appropriately in real life situation.

Course Content

Terms of Address

  • Term of Address
    00:00
  • Test on Term of Address

American English & British English

Form Filling

Dictionary Skills

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet