วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ส30221) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ศึกษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน เมืองและประเทศ ระเบียบของสังคม บรรทัดฐานทางสังคม กฎหมายในชีวิตประจำวันและบทลงโทษตามกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทางสังคม และกระบวนการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

 

 

What Will You Learn?

 • สามารถวิเคราะห์การเมืองการปกครองของสังคมไทย และสังคมโลกในปัจจุบันที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
 • สามารถอธิบายความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • สามารถอธิบายความเป็นมาของกฎหมายไทย และการพัฒนาการกฎหมายไทย
 • อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และประเทศ
 • บอกหลักการและการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 • อธิบายความสำคัญของกฎหมายในชีวิตประจำวัน ทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา
 • ปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

Course Content

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

 • เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย
  00:00
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
  00:00
 • กฎหมายแพ่งที่ควรรู้
  00:00
 • โมฆะและโมฆียะกรรม
  00:00
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  00:00
 • กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
  00:00
 • กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
  21:03
 • กฎหมายคุ้มครองเด็ก
  00:00
 • กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet