วิชาการงานอาชีพ (ง15101) ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการทำงานบ้าน (การดูแลเสื้อผ้า การเลือกซื้ออาหาร การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน) ตามกระบวนการทำงาน  มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน   อาชีพต่างๆ ในชุมชนตลาดน้อย

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

 

What Will You Learn?

 • บอกงานบ้านที่เคยทำร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 • ทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 • เห็นประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 • อธิบายความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า
 • ออกแบบแผนภาพความคิดแสดงความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า
 • อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน
 • ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 • อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน
 • ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

Course Content

งานบ้าน
การทำงานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำงานร่วมกัน ช่วยทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคี สร้างนิสัยที่ดีต่อกัน

 • การทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 • การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ
 • จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
  00:01
 • แบบทดสอบความรู้เรื่องงานบ้าน

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
การดูแลรักษาเสื้อผ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้เสื้อผ้าคงสภาพใช้งานได้นาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

งานเกษตร
การปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ หน่อ หัว มาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการและขยายพันธุ์ต่อไป

งานช่าง
อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน เมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุดเสียหาย ถ้าเรารู้จักซ่อมแซมจะทำให้นำกลับมาใช้ได้อีก และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet