วิชาการงานอาชีพ (ง15101) ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการทำงานบ้าน (การดูแลเสื้อผ้า การเลือกซื้ออาหาร การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน) ตามกระบวนการทำงาน  มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน   อาชีพต่างๆ ในชุมชนตลาดน้อย

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกงานบ้านที่เคยทำร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 • ทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 • เห็นประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 • อธิบายความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า
 • ออกแบบแผนภาพความคิดแสดงความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า
 • อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน
 • ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 • อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน
 • ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

เนื้อหาของคอร์ส

งานบ้าน
การทำงานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำงานร่วมกัน ช่วยทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคี สร้างนิสัยที่ดีต่อกัน

 • การทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 • การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ
 • จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
  00:01
 • แบบทดสอบความรู้เรื่องงานบ้าน

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
การดูแลรักษาเสื้อผ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้เสื้อผ้าคงสภาพใช้งานได้นาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

งานเกษตร
การปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ หน่อ หัว มาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการและขยายพันธุ์ต่อไป

งานช่าง
อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน เมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุดเสียหาย ถ้าเรารู้จักซ่อมแซมจะทำให้นำกลับมาใช้ได้อีก และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว