วิชาการงานอาชีพ ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ง15101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการทำงานบ้าน (การดูแลเสื้อผ้า การเลือกซื้ออาหาร การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน) ตามกระบวนการทำงาน  มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน   อาชีพต่างๆ ในชุมชนตลาดน้อย

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ยกตัวอย่างการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
 • จำแนกประเภทของของใช้และของตกแต่ง
 • เห็นความสำคัญของการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
 • อธิบายความหมายของการทําบัญชีครัวเรือน
 • วิเคราะห์การทําบัญชีครัวเรือน
 • เห็นความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน
 • อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ
 • วาดภาพและระบายสีในหัวข้อความสำคัญของอาชีพในชุมชน
 • เห็นความสำคัญของอาชีพในชุมชน

เนื้อหาของคอร์ส

งานประดิษฐ์
การประดิษฐ์ของใช้ เป็นการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันและการประดิษฐ์ของตกแต่ง เป็นการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ตกแต่งเสื้อผ้า บ้านสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม โดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ประดิษฐ์และวิธีการประดิษฐ์ที่ถูกต้อง การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ด้วยตนเองให้มีคุณภาพ ประหยัดเวลาประหยัดแรงงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ประดิษฐ์และวิธีการประดิษฐ์ที่ถูกต้อง

 • เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
  00:01
 • เรื่อง การตกแต่งกระถางจากขวดน้ำพลาสติก
 • การประดิษฐ์นาฬิกาติดผนัง
 • โมบายล์ปลาตะเพียนจากเปลือกข้าวโพด
 • แบบทดสอบเรื่อง งานประดิษฐ์

อาชีพในชุมชน
อาชีพ เป็นการทำงานซึ่งมีรายได้ตอบแทน เพื่อบุคคลจะนำรายได้นั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง และครอบครัว อาชีพที่เลือกทำต้องเป็นอาชีพที่สุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน ในทุกชุมชนมีอาชีพและอาชีพในชุมชนนี้เองทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีรายได้ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และชุมชนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

งานธุรกิจ
การบันทึกบัญชีครัวเรือนจะบอกถึงสภาพรายรับ-รายจ่ายในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งสามารถนํามาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต เพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว