วิชาการงานอาชีพ ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ง15101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการทำงานบ้าน (การดูแลเสื้อผ้า การเลือกซื้ออาหาร การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน) ตามกระบวนการทำงาน  มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน   อาชีพต่างๆ ในชุมชนตลาดน้อย

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

 • ยกตัวอย่างการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
 • จำแนกประเภทของของใช้และของตกแต่ง
 • เห็นความสำคัญของการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
 • อธิบายความหมายของการทําบัญชีครัวเรือน
 • วิเคราะห์การทําบัญชีครัวเรือน
 • เห็นความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน
 • อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ
 • วาดภาพและระบายสีในหัวข้อความสำคัญของอาชีพในชุมชน
 • เห็นความสำคัญของอาชีพในชุมชน

Course Content

งานประดิษฐ์
การประดิษฐ์ของใช้ เป็นการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันและการประดิษฐ์ของตกแต่ง เป็นการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ตกแต่งเสื้อผ้า บ้านสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม โดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ประดิษฐ์และวิธีการประดิษฐ์ที่ถูกต้อง การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ด้วยตนเองให้มีคุณภาพ ประหยัดเวลาประหยัดแรงงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ประดิษฐ์และวิธีการประดิษฐ์ที่ถูกต้อง

 • เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
  00:01
 • เรื่อง การตกแต่งกระถางจากขวดน้ำพลาสติก
 • การประดิษฐ์นาฬิกาติดผนัง
 • โมบายล์ปลาตะเพียนจากเปลือกข้าวโพด
 • แบบทดสอบเรื่อง งานประดิษฐ์

อาชีพในชุมชน
อาชีพ เป็นการทำงานซึ่งมีรายได้ตอบแทน เพื่อบุคคลจะนำรายได้นั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง และครอบครัว อาชีพที่เลือกทำต้องเป็นอาชีพที่สุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน ในทุกชุมชนมีอาชีพและอาชีพในชุมชนนี้เองทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีรายได้ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และชุมชนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

งานธุรกิจ
การบันทึกบัญชีครัวเรือนจะบอกถึงสภาพรายรับ-รายจ่ายในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งสามารถนํามาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต เพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นตามความต้องการ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet