วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ง14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการทำงานบ้าน (การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของตกแต่ง) ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  มารยาทในการทำงาน   การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน (การประกอบอาหาร) ความสำคัญของอาชีพ (ชุมชนตลาดน้อย)

โดยใช้ ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

  • 1. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการจัดการ
  • 2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
  • 3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน
  • 4. ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการปฏิบัติ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet