วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ง14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

            1. หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้

การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆ มีหลักการสำคัญ ดังนี้

1. ศึกษาวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติงาน

2. เมื่อตรวจพบร่องรอยการชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมทันที เพื่อไม่ให้ชำรุดมากขึ้นจนซ่อมแซมไม่ได้

3. ซ่อมแซมด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามลักษณะการชำรุด โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใช้ในการซ่อมแซมให้เหมาะสม

4. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

5. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้หลังการซ่อมแซมทุกครั้ง

6. ถ้าอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ชำรุดมีวิธีการซ่อมแซมที่ซับซ้อนหรือมีอันตราย ควรบอกให้ผู้ใหญ่ในบ้านซ่อมแซมให้ หรือจ้างช่างซ่อม

            2. วิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้

2.1 การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ

      1. ค้อน                    หัวค้อนหลวม ตอกลิ่มที่หัวค้อนเข้าไปให้แน่น จึงนำไปใช้งาน

      2. เลื่อย                  นอตที่ยึดด้ามเลื่อยหลวม ใช้ประแจะหรือไขควงขันให้แน่น จึงนำไปใช้งาน

      3. คีม                      ไม่สามารถง้างออกและใช้งานได้ หยอดน้ำมันกันสนิมและง้างเข้า-ออกจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงนำไปใช้งาน

      4. กรรไกรตัดกิ่ง    นอตยึดกรรไกรตัดกิ่งหลวม ใช้ประแจะขันให้พอดีและหยอดน้ำมัน จึงนำไปใช้งาน

      5. กรรไกรตัดกระดาษและกรรไกรตัดผ้า

                                        กรรไกรหลวม คว่ำหัวหมุดลงใช้ค้อนค่อยๆ ตอกให้ปลายหมุดแบน แต่ไม่แน่นจนเกินไป

                                        กรรไกรบิ่น ใช้หินลับมีดขัดบริเวณที่มีรอยบิ่น จนเมื่อใช้มือลูบแล้วไม่มีรอยสะดุด

2.2 การซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยการติดกาวชนิดต่างๆ

       กาวเป็นวัสดุที่ใช้ยึดติดชิ้นงาน การเลือกใช้ชนิดของกาวต้องพิจารณาจากวัสดุที่จะซ่อมแซม ดังตัวอย่าง  กาวชนิดต่างๆ

                      กาวลาเทกซ์                                                                         กาวยาง

      ใช้ติดวัสดุประเภทกระดาษ ไม้ ฝ้า                                              ใช้ติดวัสดุประเภทหนัง ยาง

                         กาวร้อน                                               กาวซิลิโคนชนิดแท่งและปืนยิงกาว

ใช้ติดวัสดุประเภทเซรามิก กระจกพลาสติก           ใช้ติดวัสดุประเภทไม้ พลาสติก หิน วัสดุธรรมชาติ                                                                                     เช่น เปลือกหอย ลูกไม้ กิ่งไม้

ตัวอย่างการซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยการติดกาวชนิดต่างๆ

เครื่องใช้                                 ลักษณะการชำรุด                                    วิธีการซ่อมแซม

สมุด หนังสือ                สันปกสมุดหรือหนังสือขาดหรือหลุด             ใช้กาวลาเทกซ์ กาวใส สกอตเทป

                                                                                                             หรือเทปกาวติดสันสมุด หนังสือ                                                                                                                 เข้ากับปกให้แน่น

รองเท้าหนังและ          พื้นรองเท้าหนังเปิดออกจากตัวรองเท้า        ใช้กาวยางติดพื้นรองเท้าเข้ากับ

กระเป๋าหนัง              และชิ้นส่วนกระเป๋าหนังหลุดจากตำแหน่ง       ตัวรองเท้า และใช้กาวยางติดชิ้น

                                 ที่ติดกาวไว้                                                        ส่วนของกระเป๋าหนังที่หลุดออก

                                                                                                            เข้าไปใหม่

            3. ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้

การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้มีประโยชน์ ดังนี้

1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ชำรุดสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างซ่อม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือใหม่

4. ใช้งานวัสุด อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ซ่อมแซมแล้วได้อย่างปลอดภัย

5. ฝึกทักษะในการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้

6. เป็นพื้นฐานในการพัฒนาฝีมือของตนเองไปสู่การประกอบอาชีพ

            4. ความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้

             การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ทุกครั้ง ควรคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานโดยปฏิบัติได้ ดังนี้

             1. ตรวจสอบสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะใช้ในการซ่อมแซมก่อนใช้งาน ถ้าหมดอายุการใช้งาน ถ้าหมดอายุการใช้งานหรือชำรุดก็ไม่ควรนำมาใช้

             2. มีความระมัดระวังและไม่ประมาท ขณะใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการซ่อมแซม

             3. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เป็นระเบียบหลังใช้งาน ไม่วางเกะกะบนพื้น เพราะอาจสะดุดหกล้มได้

             4. ถ้าได้รับบาดเจ็บจากการทำงานต้องรีบบอกครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ เพื่อจะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้ทันที

ไฟล์ตัวอย่าง
การงานป.4งานช่าง(การซ่อมแซมอุปกรณ์).pptx
ขนาด: 3.74 MB
ใบงานที่ 1 งานช่าง การงานป.4 (1).pdf
ขนาด: 334.36 KB
ใบงานที่ 2 (งานช่าง) ป.3.docx
ขนาด: 81.38 KB