วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ง16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ ป.6

ศึกษาแนวทางและการปรับปรุงการทำงานบ้าน  มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  การสำรวจอาชีพในชุมชน เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ

โดยกระบวนการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

 • 1. หลักการทำงาน การแก้ปัญหา
 • 2. นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Course Content

หน่วยที่ 1 งานบ้าน

 • การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
  00:00
 • ประโยขน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
  00:00
 • ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน
  00:00
 • การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือน
  00:00
 • การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
  00:00
 • การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน

หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ

หน่วยที่ 3 งานเกษตร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet