วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ง11101)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา  วิธีการการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือต่าง ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย  การทำงานประดิษฐ์อย่างง่าย (การพับกระดาษไหว้เจ้า)

โดยใช้ กระบวนการปฏิบัติและทักษะการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ตรงต่อเวลา และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย  ประหยัด

What Will You Learn?

 • เรียนรู้วิธีการการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือต่าง ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย  การทำงานประดิษฐ์อย่างง่าย

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน

 • ความหมายของงานบ้าน
  00:01
 • งานบ้าน
 • ประเภทของงานบ้าน
  00:01
 • งานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครับ
  00:01
 • ประโยชน์ของการทำงานบ้าน
  00:01
 • การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
  00:01
 • การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
  00:01
 • กิจกรรมที่ 1 การทำงานบ้านและประโยชน์ของ
  00:00
 • กิจกรรมที่ 2 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
  00:00

หน่วยการเรียนที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet