วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ง16101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ ป.6

ศึกษาแนวทางและการปรับปรุงการทำงานบ้าน  มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  การสำรวจอาชีพในชุมชน เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ

โดยกระบวนการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.สามารถศึกษาแนวทางและการปรับปรุงการทำงานบ้าน
  • 2.สามารถศึกษามารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  การสำรวจอาชีพในชุมชน เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานประดิษฐ์
การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง ให้สมาชิกในครอบครัวหีือเพื่อนในโอกาสต่างๆ

  • การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง ให้สมาชิกในครอบครัวเพื่อในโอกาสต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานธุรกิจ
ความหมายของธุรกิจ ธุรกิจ (Business) หมายถึง การกระทำหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ โดยมุ่งหวังผลกำไร (Profit) ขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน หน้าที่ขั้นพื้นฐานของธุรกิจ มีดังนี้ 1. จัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงาน 2. แปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3. ทำหน้าที่ทางการตลาด เช่น การจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่คนกลาง หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย 4. ให้บริการแก่ลูกค้า ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ โดยทั่วไปปัจจัยที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจมีอยู่ 4 ประเภทหรือที่เรียกกันว่า 4M’s คือ 1. คน (Man) 2. เงิน (Money) 3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) 4. วิธีปฏิบัติงาน (Method) / การบริหารงาน (Management)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานอาชีพ
ความหมายของอาชีพ อาชีพ (Occupation) ตามความหมายของบัณฑิตยสถาน (2546 : 1362) กล่าวว่า อาชีพ (อาชีว-อาชีวะ) การเลี้ยงชีวิต การทำมาหากินในงานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ สรุปแล้ว อาชีพ หมายถึง การทำมาหากินในงานที่ทำเป็นประจำเพื่อให้เกิดรายได้ สำหรับการเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัว

แบบทดสอบท้ายบท
งานเกษตร คือ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิต โดยอาศัยความรู้ความ ชำนาญ ประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลผลิตต่างๆ ความสำคัญของการเกษตร สู่การประกอบอาชีพ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว