วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ง16101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ ป.6

ศึกษาแนวทางและการปรับปรุงการทำงานบ้าน  มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  การสำรวจอาชีพในชุมชน เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ

โดยกระบวนการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

  • 1.สามารถศึกษาแนวทางและการปรับปรุงการทำงานบ้าน
  • 2.สามารถศึกษามารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  การสำรวจอาชีพในชุมชน เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานประดิษฐ์
การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง ให้สมาชิกในครอบครัวหีือเพื่อนในโอกาสต่างๆ

  • การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง ให้สมาชิกในครอบครัวเพื่อในโอกาสต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานธุรกิจ
ความหมายของธุรกิจ ธุรกิจ (Business) หมายถึง การกระทำหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ โดยมุ่งหวังผลกำไร (Profit) ขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน หน้าที่ขั้นพื้นฐานของธุรกิจ มีดังนี้ 1. จัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงาน 2. แปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3. ทำหน้าที่ทางการตลาด เช่น การจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่คนกลาง หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย 4. ให้บริการแก่ลูกค้า ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ โดยทั่วไปปัจจัยที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจมีอยู่ 4 ประเภทหรือที่เรียกกันว่า 4M’s คือ 1. คน (Man) 2. เงิน (Money) 3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) 4. วิธีปฏิบัติงาน (Method) / การบริหารงาน (Management)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานอาชีพ
ความหมายของอาชีพ อาชีพ (Occupation) ตามความหมายของบัณฑิตยสถาน (2546 : 1362) กล่าวว่า อาชีพ (อาชีว-อาชีวะ) การเลี้ยงชีวิต การทำมาหากินในงานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ สรุปแล้ว อาชีพ หมายถึง การทำมาหากินในงานที่ทำเป็นประจำเพื่อให้เกิดรายได้ สำหรับการเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัว

แบบทดสอบท้ายบท
งานเกษตร คือ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิต โดยอาศัยความรู้ความ ชำนาญ ประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลผลิตต่างๆ ความสำคัญของการเกษตร สู่การประกอบอาชีพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet