วิชาการงานอาชีพ ชั้นประภมศึกษาปีที่ 1 (ง11101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายราายวิชา

ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆในการทำงานอย่างปลอดภัย การทำงานประดิษฐ์อย่างง่าย (การพับกระดาษไหว้เจ้า)

โดยใช้ กระบวนการปฏิบัติและทักษะการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ตรงต่อเวลาและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยคาวมปลอดภัย ประหยัด

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เรียนรู้การทำงานเพื่อช่วยเหลือตัวเอง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย การทำงานประดิษฐ์อย่างง่าย

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานเกษตร

 • ความสำคัญของงานเกษตร
  00:00
 • ประเภทของงานเกษตร
  00:00
 • การประมง
  00:00
 • การปลูกพืช
  00:00
 • การเลี้ยงสัตว์
  00:00
 • การเกษตรผสมผสาน
  00:00
 • การนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์
  00:00
 • การดูแลรักษาพืช
  00:00
 • วิธีการดูแลรักษาพืช
  00:00
 • แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานประดิษฐ์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว