วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ง23102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจ ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ องค์ประกอบของธุรกิจและประโยชน์ของธุรกิจ การขยายพันธุ์พืช ความสำคัญและวิธีการขยายพันธุ์พืช วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบสำคัญและการวางแผนการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ วิธีการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ รวมถึงเรื่องอาชีพ ความสำคัญและแนวทางการเข้าสู่อาชีพ และการหางานหรือตำแหน่งงานที่ว่าง โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

 • ความสำคัญ องค์ประกอบ และประเภทของธุรกิจ
 • คุณลักษณะสำคัญ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
 • ความสำคัญและประเภทของการขยายพันธุ์พืช
 • วัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนของการขยายพันธุ์พืช
 • องค์ประกอบ และประโยชน์ของการติดตั้งผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
 • การวางแผน และวิธีการติดตั้งผลิตภัณฑ์
 • การประเมินแนวทาง คุณสมบัติที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ
 • การหาตำแหน่งงานว่างจากสื่อต่าง ๆ

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ

 • ความสำคัญและเภทของธุรกิจ
  00:00
 • การเริ่มประกอบธุรกิจ
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การขยายพันธุ์พืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สู่โลกอาชีพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet