วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ง32102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าในบ้าน ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า งานไฟฟ้าในบ้าน งานใบตอง ความสำคัญของงานใบตอง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานใบตอง ตัวอย่างงานประดิษฐ์และประเภทขของงานใบตอง ธุรกิจขนาดกลางและจนาดย่อม ความสำคัญและประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารจัดการการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจ รวมไปถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ และเครื่องใช้สำนักงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการประกอบธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยี

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • งานไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน
 • การประดิษฐ์งานจากใบตอง
 • การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ช่างไฟฟ้าในบ้าน

 • วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า
  00:00
 • การต่อสายไฟฟ้าและความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า
  00:00
 • การซ่อมปลั๊กไฟที่สายขาดและความรู้เรื่องสายดิน
  00:00
 • ความรู้เกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง ช่างไฟฟ้าในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานใบตอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เทคโนโลยีกับอาชีพ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว