วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ง32102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าในบ้าน ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า งานไฟฟ้าในบ้าน งานใบตอง ความสำคัญของงานใบตอง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานใบตอง ตัวอย่างงานประดิษฐ์และประเภทขของงานใบตอง ธุรกิจขนาดกลางและจนาดย่อม ความสำคัญและประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารจัดการการประกอบธุรกิจ และแผนธุรกิจ รวมไปถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ และเครื่องใช้สำนักงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการประกอบธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยี

What Will You Learn?

 • งานไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน
 • การประดิษฐ์งานจากใบตอง
 • การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ช่างไฟฟ้าในบ้าน

 • วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า
  00:00
 • การต่อสายไฟฟ้าและความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า
  00:00
 • การซ่อมปลั๊กไฟที่สายขาดและความรู้เรื่องสายดิน
  00:00
 • ความรู้เกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง ช่างไฟฟ้าในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานใบตอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เทคโนโลยีกับอาชีพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet