วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ง22101)ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิธีการทำงานเกี่ยวกับ ( การจัดตกแต่งบ้าน อาหาร เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ) และการมีทักษะที่จำเป็นต่องานอาชีพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพโดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีความมุงมั่นในการทำงานและมรกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกความหมายของการจัดและตกแต่งบ้าน
 • อธิบายความสำคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน วิเคราะห์หลักการจัดตกแต่งสวน
 • ออกแบบตกแต่งสวนให้สวยงามเหมาะสมกับขนาดพื้นที่สวนที่จะจัดจริง
 • เห็นประโยชน์และความสำคัญของการจัดและตกแต่งบ้าน

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและโภชนาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานเกษตร

 • ของตกแต่งบ้าน
  00:00
 • การดูแลรักษาตกแต่งสวน
  00:00
 • การจัดตกแต่งบ้าน
  00:00
 • แบบทดสอบที่1 งานบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและโภชนาการ
การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม - ประเภทของเครื่องดื่ม - ความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องดื่ม -หลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม - วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม - ขั้นตอนการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และการบริการเครื่องดื่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานเกษตร
การเลี้ยงสัตว์ - ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ - ประเภทของสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย - ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย - การเลี้ยงไก่ไข่ - การเลี้ยงปลานิล

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว