วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ง32101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต การจัดการทำงานบ้าน การบำรุง เก็บรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักผษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและการแสวงหารความรู้ เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ความริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
 • สร้างผลงานอย่างมีความสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
 • มีทักษะการจัดการในการทำงาน
 • มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
 • มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
 • มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
 • ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่ของนักเรียน
โรงเรียนนอกจากจะเป็นสถานที่ให้ความรู้แบ้วยังทำหน้าที่ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ดังนั้นนักเรียนในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียนจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่แลพบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนน่าอยู่ มีความสะอาดและปลอดภัย

 • หน้าที่ของนักเรียน
  00:00
 • จงตอบคำถามต่อไปนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมทำให้น่าอยู่ได้ด้วยการดูแลรักษาทำความสะอาดโรงเรียนจัดและตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แปลงโฉมเสื้อผ้า
การดัดแปลงเสื้อผ้าทำให้เสื้อผ้าที่มีอยู่ใข้งานได้ต่อไป สวยงามและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่

หน้วยการเรียนรู้ที่ 4 การถนอมอาหาร
การถนอมอาหารเป็นวิธีการทำให้อาหารสดสามารถเก็บรักษาไว้บริโถคได้นานขึ้น ด้วยวิธีการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรือเอนไซม์ที่มีส่วนทำให้อาหารเน่าเสียหรือเสื่อมเสียคุณถภาพจนไม่สามารถบริโภคได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิธีหนึ่ง เพราะช่วยเพิ่มปริมาณต้นพืชและการดำรงพันธ์ุพืชที่หายากไว้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว