วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 (ง33101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวก ในบ้านและโรงเรียน การบำรุง เก็บรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ การใช้กระบวนการเทคโนโลยีเหมาะสมกับอาชีพ เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

  • อธิบายความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร นำความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารไปใช้หรือไปเผยแพร่อย่างถูกต้องและเหมาะสม เห็นประโยชน์และความสำคัญของการแปรรูปอาหาร อธิบายขั้นตอนกระบวนการทำอาหารแปรรูป การทำอาหารแปรรูป เห็นประโยชน์และความสำคัญของการอาหารแปรรูป

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คนดีของชุมชน

  • คนดีของชุมชน
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูป
การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรต้องมีความรู้เกี่ยวกับสารปรุงแต่งอาหารการใช้ความร้อนจากการฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ วิธีการแปรรูปอาหาร การจัดการผลผลิตเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารวิจิตรด้วยผักและผลไม้แกะสลัก
การแกะสลักผักและผลไม้ให้สวยงามต้องรู้จักออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับผักและผลไม้ที่ใช้ตรงกับลักษณะงานและการแกะสลักอย่างประณีตความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ การแกะสลักสิ่งของตต่าง ๆเป็นของใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การซ่อมแซมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
การซ่อมแซมกระติกนำ้ร้อนไฟฟ้าตรงตามลักษณะการชำรุดโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์และขั้นตอนที่ถูกต้องจะทำให้กระติกนำ้ร้อนที่ชำรุดใช้งานได้อีกครั้งโดยไม่ต้องซื้อใหม่

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet