วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ง31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิธีการทำงานในชุมชนตลาดน้อยเพื่อการดำรงชีวิต การสร้างผลงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานแนวเข้าสู่อาชีพ โดยกระบวนการสื่อสาร ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อธิบายความหมายและความสำคัญของหน้าที่และบทบาทของตนเอง
  • แสดงบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทที่เหมาะสมในฐานะสมาชิกของครอบครัว
  • เห็นความสำคัญของหน้าที่และบทบาทของตนเอง

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่และบทบาทของตนเอง
ในครอบครัวเมื่อนักเรียนมีบทบาทเป็น ลูก หลานความกตัญญูต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นพี่ ควรช่วยเหลือบิดามารดาดูแลเอาใจใส่น้อง และในฐานะที่เป็นน้อง ควรเคารพและให้เกียรติพี่ของตนเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  • จงตอบคำถามต่อไปนี้
  • หน้าที่และบทบาทของตนเอง
    00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา
งานบ้านที่สามาชิกทุกคนสามารถช่วยกันทำเพื่อให้บ้านน่าอยู่อาศัยและประหยะดค่าใช้จ่ายของครอบครัวมีหลายอย่างทั้งการดูแลและทำความสะอาดบ้าน การจัด ละตกแต่งบ้าน และการติดตั้งประกอบซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แต่งตัวให้ดูดี
การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส สภาพอากาศรูปร่างและสีผิวจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่ตลอดจนเป็นการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามมารยาทสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน
การปลูกพืชไร้ดินเป็นเทคโนโลยีทางเกษตรที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูกพืชลดปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีพืชที่ปลูกจึงสะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว