วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ง 21102 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาแนวในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวน สร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างปลอดภัย การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ นำความรู้แบะทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ วางแผนในการเลือกอาชีพ ( การประดิษฐ์โคมไฟจีน ) ตามความรู้ ความสามารถ   ศึกษาหลักการทำงาน แนวทางการเลือกอาชีพ โดยกระบวนการฝึกปฏิบัติ ทำงานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เห็นความสำคัญของการเลือกอาชีพ มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานอาชีพ
นักเรียนสามารถเลือกอาชีพได้

  • จงเลือกคำตอบให้ถูกต้อง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานช่าง

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5 งานประดิษฐ์
งานประดิษฐ์เป็นงานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายหรือความสวยงามการประดับตกอแต่งเพื่อประโยชน์ใช้สอย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว