วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( ง 22102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาวิธีการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ อย่างปลอดภัย การเลือกซื้อสินค้า การประดิษฐ์ ของใช้ของตกแต่งเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลอลความคิดและการรายงาน การจัดประสบการณ์อาชีพ โดยทีกษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

  • นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางที่จะทำให้ตนเองรู้สถานการณ์ความต้องการแรงงานในปัจจุบันได้และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพที่ตนเองต้องการตามความสามารถและความถนัด

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานประดิษฐ์

  • จงเขียนคำตอบให้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานธุรกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานอาชีพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet