วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( 32102 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาแนวทางสู่อาชีพ หลักการประเมินทางเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัดและทักษะมางด้านอาชีพ ก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีความุ่งมั่นในการทำงาน และมีนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

What Will You Learn?

  • นักเรียนมีหลักการประเมินทางเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัดและฝึกทักษะทางด้านแาชีพก่อนกาตัดสินใจเลือกอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ช่างไฟฟ้าในบ้าน

  • แแบบทดสอบ จงเขียนคำตอบให้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานใบตอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เทคโนโลยีกับอาชีพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet