วิชาการงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ง 23101 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

อธิบายรายวิชาศึกษาพร้อมสรุปนำเสนอเกี่ยวกับหลักการทำโครงงาน เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าดำเนินการพัฒนาตามความสนใจ และความถนัด การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแนงฃวทางสู่อาชีพตามคุณสมบัติที่จำเป็น การประเมินทางเลือกอาชีพตามหลักแนวทางการประเมิน รูปแบบ การประเมิน และเกณฑ์การประเมิน โดยกระบวนการสื่อสาร ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีกินิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบปลอดภัย ประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • - ธุรกิจเพื่อชีวิต
  • - การขยายพันธุ์พืช
  • - การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์
  • - สู่โลกอาชีพ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธุรกิจเพื่อชีวิต

  • จงเลือกคำตอบให้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การขยายพันธ์ุพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สู่โลกอาชีพ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว