วิชาการงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ง31101 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ม.4
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายศึกษาคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานการใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเตอร์เน็ต

โดยกระบวนการสื่อสาร ทักษะกระบวนการการปฏิบัติ  กระบวนการสืบค้น กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ  กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมั่นคงในการทำงาน และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบปลอดภัย ประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

 

What Will You Learn?

  • งานดอกไม้สดของไทย ใส่จุดประสงค์
  • - ความสำคัญของงานดอกไม้ของไทย
  • - วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทย
  • - มาลัย
  • - เครื่องแขวนไทย

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานดอกไม้ของไทย

  • จงเขียนคำตอบให้ถูกต้อง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานดอกดไม้สดของไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การดำเนินการทางธุรกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet