วิชาการงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( 33102 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาแนวทางสู่อาชีพ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ การจำลองอาชีพ ที่ตนสนใจเพื่อการดำรงชีวิตในอนาคต การเลือกใช้เทคโนโลยีกับอาชีพ ประสบการณ์ในอาชีพ คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ วิเคาระห์ขั้นตอนแนวทางสู่อาชีพ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพประสบการณ์ในอาชีพและคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ ฝึกประสบการณ์ในการเล่อกอาชีพและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ มีความเสียสละในการทำงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและเห็นความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ

What Will You Learn?

  • นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ มีการตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและเห็นความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์

  • จงเขียนคำตอบให้ถูกต้อง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สร้างประสบการณ์ในอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ธุรกิจยุคใหม่

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet