วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ท30207) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์ ประเภทของวรรณกรรม การจัดหมวดหมู่ในร้านหนังสือ และส่วนประกอบของหนังสือ

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ได้แก่ การอ่าน การฟัง การดู และการพูด กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม

เพื่อนำความรู้มาใช้ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และวิจารณ์ วรรณกรรมหรือสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถจำแนกประเภทและส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนังสือได้ สามารถเลือกร้านหนังสือที่เหมาะสมต่อความต้องการได้ เข้าใจหลักการจัดหมวดหมู่ของหนังสือ ตลอดจนนำความรู้สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าและได้รับประโยชน์จากการศึกษาวรรณกรรมในปัจจุบัน

 

What Will You Learn?

  • 1. อธิบายความรู้และความสำคัญของการอ่านได้
  • 2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องได้ถูกต้องตามหลักการ
  • 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดหมวดหมู่ของหนังสือ
  • 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของหนังสือ

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet