วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ท30208) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ศึกษาเรื่องการอ่านจับใจความ อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองที่เป็นบทความและวรรณกรรมได้ถูกต้องตามลักษณะของคำประพันธ์ และวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล บอกข้อคิด และจับใจความสำคัญของเรื่องได้โดยใช้กระบวนกลุ่ม กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการทักษะทางภาษา เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการอ่าน เกิดความรู้ความเข้าใจ รักการอ่าน และมีรักษ์ในภาษาไทย

What Will You Learn?

 • 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องวรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
 • 2. ฝึกอ่าน วิเคราะห์ คำประพันธ์
 • 3. เข้าใจการใช้ภาษาไทยเชิงวรรณศิลป์อันทรงคุณค่า

Course Content

หน่วยที่ 1 : วรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย

 • ประวัติความเป็นมาและเนื้อเรื่องย่อ
  10:00
 • ศึกษาบทประพันธ์เด่นจากวรรณคดี 1
  10:56
 • ศึกษาบทประพันธ์เด่นจากวรรณคดี 2
  09:46
 • แบบฝึกหัด
 • แบบฝึกหัดทักษะ : วรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
 • Posttest หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยที่ 2 : คุณค่าทางวรรณศิลป์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet