วิชาการเขียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ท30201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาการเขียน 1

ศึกษาความสำคัญของการเขียนในการสื่อสาร ศึกษาลักษณะของสารหรือข้อความ ได้แก่ สารที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น สารที่เป็นข้อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก ศึกษาการใช้คำ ได้แก่ การใช้คำให้ตรงความหมาย การใช้คำความหมายโดยตรงโดยนัย การเขียนสะกดคำ ศึกษาการใช้ประโยค ได้แก่ ประโยคสมบูรณ์ ประโยคฟุ่มเฟือย ประโยคกำกวม และศึกษาการใช้สำนวนภาษา ได้แก่ การใช้ระดับภาษา การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ
เพื่อสามารถนำความรู้จากการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. บอกหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารที่ดีได้
 • 2. ผูกประโยคในการเขียนสื่อสารได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • 3. ผลิตผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยได้
 • 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
 • 5. สามารถเขียนโฆษณาโดยใช้ความรู้ทางภาษาไทยเข้ามาช่วยได้

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 : การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 • บทที่ 1-1 ความหมายและความสำคัญของการเขียน
  00:00
 • บทที่ 1-2 หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  00:00
 • Posttest – แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

หน่วยที่ 2 : การเขียนเพื่อกิจเฉพาะ

หน่วยที่ 3 : ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย

หน่วยที่ 4 : สื่อสารมวลชน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว