วิชาการเขียน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ท30204) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาลีลา และโวหาร หลักการเขียน ฝึกเขียนบันทึก เขียนคำกล่าวในโอกาสต่างๆ การเขียนบทความ การเขียนบทสนทนา การเขียนบันเทิงคดี
โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการสื่อความ และทักษะทางภาษา
เพื่อให้มีนิสัยรักการเขียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และชื่นชมภูมิใจในวิชาภาษาไทยนำไปใช้ในการดำรงชีวิต

What Will You Learn?

  • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะลีลาหรือโวหารการเขียน
  • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และหลักการเขียนประเภทต่าง ๆ
  • 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้กลวิธี ลีลา หรือโวหารในการเขียนเรียบเรียงงานเขียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet