วิชาการเขียน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ท30204) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาลีลา และโวหาร หลักการเขียน ฝึกเขียนบันทึก เขียนคำกล่าวในโอกาสต่างๆ การเขียนบทความ การเขียนบทสนทนา การเขียนบันเทิงคดี
โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการสื่อความ และทักษะทางภาษา
เพื่อให้มีนิสัยรักการเขียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และชื่นชมภูมิใจในวิชาภาษาไทยนำไปใช้ในการดำรงชีวิต

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะลีลาหรือโวหารการเขียน
  • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และหลักการเขียนประเภทต่าง ๆ
  • 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้กลวิธี ลีลา หรือโวหารในการเขียนเรียบเรียงงานเขียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว