วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ค21102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระต่อไปนี้ 

             สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การเตรียมความพร้อมก่อรู้จักสมการ สมการคำตอบของสมการ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

             อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วน  สัดส่วน ร้อยละ บทประยุกต์

             กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟและการนำไปใช้ ความสัมพันธ์เชิงเส้น

             สถิติ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล   การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

What Will You Learn?

 • 1) เข้าใจและประยุกต์ใช้ อัตราส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
 • 2) เข้าใจและใช้สมบัติการเท่ากันและสมบัติของจำนวนเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • 3) เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 • 4) เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้น ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 • 5) เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

Course Content

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • การเตรียมความพร้อมสมการ
  00:00
 • สมการและคำตอบสมการ
  00:00
 • การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  00:00
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  00:00
 • แบบทดสอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

สถิติ(1)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet