วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ค21102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในสาระต่อไปนี้ 

             สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การเตรียมความพร้อมก่อรู้จักสมการ สมการคำตอบของสมการ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

             อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วน  สัดส่วน ร้อยละ บทประยุกต์

             กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟและการนำไปใช้ ความสัมพันธ์เชิงเส้น

             สถิติ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล   การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1) เข้าใจและประยุกต์ใช้ อัตราส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
 • 2) เข้าใจและใช้สมบัติการเท่ากันและสมบัติของจำนวนเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • 3) เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 • 4) เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้น ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 • 5) เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

เนื้อหาของคอร์ส

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • การเตรียมความพร้อมสมการ
  00:00
 • สมการและคำตอบสมการ
  00:00
 • การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  00:00
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  00:00
 • แบบทดสอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

สถิติ(1)

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว