วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ค21202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ เอกนาม พหุนาม การบวก การลบ การคูณ การหาร พหุนาม โดยใช้ความรู้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลที่ได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และการดำรงชีวิต

What Will You Learn?

  • ๑. หาผลบวกและผลลบ ของเอกนาม และพหุนามที่กำหนดให้ได้
  • ๒. หาผลคูณ ผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet