วิชาคณิตศาสตร์ (ค12101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
จำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐  การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน  จำนวนคู่ จำนวนคี่  หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการ เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
การบวก การลบ การคูณ  การหาร  จำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ      การบวกและการลบ ความหมายของการคูณ  ความหมายของการหาร  การหาผลคูณ  การหารผลหารและเศษ  และความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคำตอบ แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ ๒ ทีละ ๕  และทีละ ๑๐๐   แบบรูปซ้ำ
เวลา  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง ๕ นาที)  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที   การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที   การอ่านปฏิทิน   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
ความยาว การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร  การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร
การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็น กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด
ปริมาตรและความจุ  การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่ หน่วยมาตรฐาน   การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ ที่มีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร
รูปเรขาคณิตสองมิติ ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี  และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป

การนำเสนอข้อมูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง

สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการ  ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

Show More

What Will You Learn?

  • นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแทนจำนวน บวกลบจำนวนไม่เกิน1,000 ได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet