วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ค15101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นป.

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้ จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 หลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก และค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน
ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม การแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรหรือความจุที่มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร  การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร
รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์
การสร้างมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ การหาขนาดของมุมกลับ เส้นทแยงมุม เส้นขนาน การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก การบอกลักษณะ ความสัมพันธ์ และจำแนกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว บอกลักษณะ ส่วนประกอบ ความสัมพันธ์
และจำแนกรูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน แบ่งตามลักษณะของมุม ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้างรูปสามเหลี่ยม ส่วนประกอบของรูปวงกลม และสมบัติพื้นฐานของรูปวงกลม การสร้างรูปวงกลม
ร้อยละ  ความหมาย การอ่าน และการเขียนร้อยละ การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 และ 100
ในรูปทศนิยมและร้อยละ การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปเศษส่วนและร้อยละ โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไร ขาดทุน การลดราคา และการหาราคาขาย
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจำแนกข้อมูล การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน และการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ
โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

 

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
การแก้โจทย์ปัญหาโโยใช้บัญญัติไตรงยางศ์

บทที่ 5 ร้อยละ
การอ่านและการเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ร้อยละของจำนวนนับ โจทย์ปัญหาร้อยละ

บทที่ 6 เส้นขนาน
เส้นตั้งฉากและเส้นขนาน มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหนึ่งคู่หนึ่ง สมบัติของเส้นขนาน การสร้างเส้นขนาน

บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ปริซึม ปริมาตรและความจุ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรหรือหน่วยความจุ โจทย์ปัญหาปริมาตรและความจุ

บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
การจำแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ พิจารณาจากลักษณะและความสัมพันธ์ของด้านและมุม การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอาจใช้ไม้ฉากหรือโปรแทรกเตอร์สร้าง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากสูตร ความกว้างคูณความยาว ส่วนความยาวรอบรูปให้นำความยาวของด้านทั้งสี่ด้านมาบวกกัน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สามารถทำได้หลายวิธี แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว