วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ค11101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐  การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวน การแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐  ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม   การบอกอันดับที่  หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย = การเรียงลำดับจำนวน การบวก การลบ จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ การหาผลบวก การหาผลลบ ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การสร้างโจทย์ปัญหา
แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐  แบบรูปซ้ำของจำนวนรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ความยาว การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เมตร   การเปรียบเทียบน้ำความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตรการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เมตร น้ำหนัก การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ขีด  การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ขีด
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลมและวงรี
การนำเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปภาพการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0
 • เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <
 • เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน
 • หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0
 • แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนไม่เกิน 100 และ 0
 • ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 และระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 ชุด
 • วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร
 • วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
 • จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
 • ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป 1 รูป แทน 1 หน่วย

เนื้อหาของคอร์ส

จำนวนนับ 1-20 และศูนย์
ปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 สามารถเขียนแสดงจำนวนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และสามารถแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 สามารถนำมาเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลำดับจำนวนจะเรียงจากน้อยไปมากและมากไปน้อย และยังสามารถใช้ตัวเลขบอกอันดับที่ได้

 • จำนวนนับ 1-20 และศูนย์
  00:01
 • จำนวนนับ 1-20 และศูนย์

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลไม่เกิน 10
จำนวน 1 ถึง 10 และ 0 สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ โดยมีค่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันและค่าไม่เท่ากันอาจมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10

แผนภูมิรูปภาพ

การวัดน้ำหนัก

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว