วิชาคริสตศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส21202 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

พระบัญญัติของพระเจ้า ประการที่ 8 อย่าใส่ความนินทา เรียกร้องให้คริสตชนต้องปฏิบัติเป็นพยานยืนยันถึงความจริงเรื่องพระเยซูเจ้าเคารพต่อความจริง   ติดต่อสื่อสารข้อมูลด้วยความจริง พระบัญญัติประการที่ 8   ห้ามเป็นพยานเท็จ การด่วนตัดสินผู้อื่นการนินทา  การใส่ความ  การทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง การประจบเยินยอ  การประจบสอพลอ การประพฤตินอกลู่นอกทาง

คุณค่า ความสำคัญความหมาย ประเภทของศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ายศีลในชีวิตคริสตชน ศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ เครื่องหมายที่มองเห็นได้เป็นบ่อเกิดแห่งพระหรรษทาน สถาปนาขึ้นโดยองค์พระเยซูคริสตเจ้าและทรงมอบให้พระศาสนจักรเพื่อช่วยมนุษย์ให้ศักดิ์สิทธิ์  ศีลศักดิ์สิทธิ์มีส่วนในการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของคริสตชนซึ่งมีทั้งหมด 7 ประการ

สิ่งคล้ายศีล คือ สิ่งของหรือการกระทำที่พระศาสนจักรให้ความช่วยเหลือทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายจิตแก่บรรดาสัตบุรุษ โดยผ่านทางการวิงวอนของพระศาสนจักร เช่น การเสกบ้าน เสกรถ  เสกสายประคำ  การถวายกำยาน ซึ่งเป็นเครื่องหมายภายนอก ที่ได้ผ่านการภาวนาวิงวอนของพระศาสนจักร ทำให้พระพรเป็นพระพรฝ่ายจิตใจ สิ่งคล้ายศีลมีไว้เตือนความศรัทธาและเตือนความเชื่อของคาทอลิกทำให้คาทอลิกมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการนมัสการพระเจ้า

What Will You Learn?

 • รู้เข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า ของพระบัญญัติ ประการที่ 8
 • รู้และเข้าใจความหมาย เห็นคุณค่าของการภาวนาและกิจศรัทธา
 • รู้และเข้าใจความหมาย เห็นคุณค่าของการภาวนา และกิจศรัทธา

Course Content

หลักปฏิบัติ : พระบัญญัติประการที่ 8
พระบัญญัติของพระเจ้า ประการที่ 8 อย่าใส่ความนินทา เรียกร้องให้คริสตชนต้องปฏิบัติเป็นพยานยืนยันถึงความจริงเรื่องพระเยซูเจ้าเคารพต่อความจริง ติดต่อสื่อสารข้อมูลด้วยความจริง พระบัญญัติประการที่ 8 ห้ามเป็นพยานเท็จ การด่วนตัดสินผู้อื่นการนินทา การใส่ความ การทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง การประจบเยินยอ การประจบสอพลอ การประพฤตินอกลู่นอกทาง

 • พระบัญญัติ 10 ประการ
  00:00
 • พระบัญญัติ 10 ประการ
 • พระบัญญัติ ประการที่ 8
  00:00
 • พระบัญญัติประการที่ 8

ศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ายศีล
คุณค่า ความสำคัญความหมาย ประเภทของศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ายศีลในชีวิตคริสตชน ศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ เครื่องหมายที่มองเห็นได้เป็นบ่อเกิดแห่งพระหรรษทาน สถาปนาขึ้นโดยองค์พระเยซูคริสตเจ้าและทรงมอบให้พระศาสนจักรเพื่อช่วยมนุษย์ให้ศักดิ์สิทธิ์ ศีลศักดิ์สิทธิ์มีส่วนในการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของคริสตชนซึ่งมีทั้งหมด 7 ประการ สิ่งคล้ายศีล คือ สิ่งของหรือการกระทำที่พระศาสนจักรให้ความช่วยเหลือทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายจิตแก่บรรดาสัตบุรุษ โดยผ่านทางการวิงวอนของพระศาสนจักร เช่น การเสกบ้าน เสกรถ เสกสายประคำ การถวายกำยาน ซึ่งเป็นเครื่องหมายภายนอก ที่ได้ผ่านการภาวนาวิงวอนของพระศาสนจักร ทำให้พระพรเป็นพระพรฝ่ายจิตใจ สิ่งคล้ายศีลมีไว้เตือนความศรัทธาและเตือนความเชื่อของคาทอลิกทำให้คาทอลิกมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการนมัสการพระเจ้า

การภาวนาและกิจศรัทธา
การภาวนา คือ การยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าและพูดคุยกับพระองค์ โดยมีรูปแบบของการภาวนาอยู่หลากหลายรูปแบบ สรรเสริญ ขอบคุณ ขอโทษ วอนขอ เป็นต้น ทั้งนี้การภาวนายังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์อีกด้วย นอกจากนี้ ในเรื่องของการทำกิจศรัทธาของคริสตชน ยังมาควบคู่กับการแสดงความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้าในรูปแบบของกิจการ หรือการกระทำด้วย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet