วิชาคริสตศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส30205) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

บอกประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทยในระยะแรกเริ่มและในปัจจุบัน และการสถาปนาพระฐานานุกรมเป็นสังฆมณฑลได้ วิเคราะห์ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทย เพี่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทย บอกประวัติของผู้นิพนธ์พระวรสารทั้ง ๔ ท่านคือนักบุญมัทธิว นักบุญมาระโก นักบุญลูกา และนักบุญยอห์น วิเคราะห์ และเห็นคุณค่าประวัติผู้นิพนธ์พระวรสารแต่ละท่าน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตในสังคมได้ บอกความหมายของบางบทความในจดหมายของนักบุญเปาโล วิเคราะห์ความสำคัญของข้อความในจดหมายนักบุญเปาโลเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าของบทสอนในจดหมายนักบุญเปาโล อธิบายความหมายของกิจเมตตาฝ่ายกาย และฝ่ายจิต วิเคราะห์ความสำคัญ ตระหนักถึงคุณค่าของกิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิตได้ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดยใช้ กระบวนการสร้างความตระหนัก และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา ความเป็นหนึ่งเดียว ความรักเมตตา การรับใช้ ความสุภาพถ่อมตน อิสรภาพ ความหวัง ความจริง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกประวัติของผู้นิพนธ์พระวรสารทั้ง 4 ท่าน คือ นักบุญมัทธิว นักบุญมาร์โก นักบุญลูกา
 • และนักบุญยอห์นได้
 • วิเคราะห์ประวัติผู้นิพนธ์พระวรสารแต่ละท่าน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตในสังคมได้
 • เห็นคุณค่าของประวัติผู้นิพนธ์พระวรสารทั้ง 4 ท่าน
 • ตระหนักเห็นคุณค่าของบทสอนใจจดหมายของนักบุญเปาโล

เนื้อหาของคอร์ส

ประวัติพระศาสนจักรในประเทสไทย
ประวัติพระศาสนจักร

 • ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทยในระยะเริ่มแรก
  15:01
 • แบบทดสอบเรื่อง ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย
 • การประกาศจากกรุงโรมและการแพร่ธรรมในช่วงแรก
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง การประกาศจากกรุงโรมและการแพร่ธรรมในช่วงแรก
 • ทิศทางการสร้างศิษย์ธรรมทูตและเงื่อนไขการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีใหม่
  00:00
 • ประวัติพระสาสนจักรคาทอลิกไทยในระยะเริ่มแรก
 • เรื่อง การสถาปนาพระฐานานุกรมเป็นสังฆมณฑล
  00:00
 • จงบอกชื่อพระสังฆราชในประเทศไทยแบ่งการปกครองออกเป็น 11 สังฆมณฑล

ผู้นิพนธ์พระวรสาร
ประวัติผู้นิพนธ์พระวรสาร ทั้ง 4 ท่าน คือ นักบุญมัทธิว นักบุญมาระโก นักบุญลูกา และ นักบุญยอห์น ซึ่งได้นิพนธ์พระวรสารของพระเยซูคริสต์ โดยได้รับการดลใจจากองค์พระจิตเจ้า พระวรสารทั้งสี่ เป็นหนังสือสี่เล่มแรกในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

ประวัตินักบุญเปาโล

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว