วิชาคริสตศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส21201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
บอกเล่าประวัติการประสูติ และเหตุการณ์ประสูติของพระเยซูเจ้าได้ เล่าเหตุการณ์สำคัญช่วงชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้า และเล่าอุปมาของพระเยซูเจ้าได้ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการจับกุมพระเยซูเจ้าได้ เล่าเรื่องราวการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย และพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าได้ บอกเล่าเรื่องราวการสร้างโลก และบอกหน้าที่ของมนุษย์ในการดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า บอกความหมายและความสำคัญของพระคัมภีร์ได้ อธิบายเรื่องราวต่างๆ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมได้ บอกที่มาของบัญญัติ 10 ประการได้ อธิบายข้อปฏิบัติ และข้อห้ามของพระบัญญัติประการที่ 8 ได้ และนำไปปฏิบัติได้

โดยใช้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา ความหวัง การรับใช้

What Will You Learn?

 • บอกเล่าประวัติ และ เหตุการณ์ของพระเยซูเจ้าได้
 • บอกเล่าเหตุการณ์สำคัญในช่วงชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้า และเรื่องราวอุปมาของพระเยซูเจ้าได้
 • ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการแบบอย่างที่ดีของพระเยซูเจ้า มีข้อคิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • สามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์การจับกุมพระเยซูเจ้าได้
 • เล่าเรื่องราวการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย และพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าได้
 • บอกข้อคิดของเรื่องราวของพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า และนำข้อคิดที่ได้รับไปใช้ใน

Course Content

ยุคของพระเยซูเจ้า
พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์แท้ ยกเว้นบาปพระองค์เป็นมนุษย์แท้และพระเป็นเจ้าที่มาดำเนินชีวิตอย่างเรียบงายเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชากรของพระองค์ พระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้เราได้เรียนรู้ พระองค์ถือความยกจนอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสอนเรามนุษย์ว่าการเป็นเป็นคนดีไม่ได้อยู่ที่เป็นคนยากจนหรือร่ำรวย พระองค์มิได้รังเกียจความร่ำรวยแต่ถือว่าเป็นพระพร สำหรับคนยากจนก็มิได้เป็นเพราะพระเจ้าลงโทษ แต่พระองค์สอนให้คนรวยรู้จักแบ่งปันคนยากจนสอนให้มนุษย์รักกันและกันเหมือนดังที่พระองค์รักมนุษย์

 • การประสูติของพระเยซูเจ้า
  07:04
 • การประสูติของพระเยซูเจ้า
 • การถวายพระกุมารในพระวิหาร
  02:47
 • การถวายพระกุมารในพระวิหาร
 • พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย์
  00:00
 • พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย์
 • อุปมาของพระเยซูเจ้า
  24:23
 • อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี

พระมหาทรมาน
เหตุการณ์ช่วงสุดท้ายของชีวิตพระเยซูเจ้า ตั้งแต่ตอนที่พระองค์รับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายกับอัครสาวก การตั้งศีลมหาสนิทและศีลบวช ทรงถูกทรยศโดยยูดาส ถูกจับกุม ถูกเปโตรปฏิเสธ ถูกตัดสินพิพากษาต่อหน้าปีลาตให้ต้องรับโทษประหารชีวิตด้วยการแบกไม้กางเขนไปจนถึงเขากัลวารีโอ การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า การเดินทางไปยังหมู่บ้านเอมมาอุส และคำแนะนำสุดท้ายก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์

ความรู้เบื้องต้น พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
พระเจ้าทรงสร้างโลกในระยะเวลา 6 วัน และในวันที่ 7 พระองค์ทรงโปรดให้เป็นวันพักผ่อน โดยการที่พระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆ ทั้งสิ่งที่มีชีวิต และสิ่งที่ไม่มีชีวิตขึ้น ตามลำดับ แล้วพระองค์จึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นคู่หนึ่งในวันสุดท้าย คือ อาดัมและเอวา พระองค์ทรงมอบหมายให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลสิ่งสร้างที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวมีปรากฏขึ้นในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ เป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวของเจ้าและ พระวาจาของพระเจ้าที่ทรงตรัสกับมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือหลายเล่มรวมเป็นเล่มเดียว ซึ่งมีทั้งหมด 73 เล่ม แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคพันธสัญญาเดิม และ ภาคพันธสัญญาใหม่

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet