วิชาคริสตศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส21201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
บอกเล่าประวัติการประสูติ และเหตุการณ์ประสูติของพระเยซูเจ้าได้ เล่าเหตุการณ์สำคัญช่วงชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้า และเล่าอุปมาของพระเยซูเจ้าได้ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการจับกุมพระเยซูเจ้าได้ เล่าเรื่องราวการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย และพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าได้ บอกเล่าเรื่องราวการสร้างโลก และบอกหน้าที่ของมนุษย์ในการดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า บอกความหมายและความสำคัญของพระคัมภีร์ได้ อธิบายเรื่องราวต่างๆ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมได้ บอกที่มาของบัญญัติ 10 ประการได้ อธิบายข้อปฏิบัติ และข้อห้ามของพระบัญญัติประการที่ 8 ได้ และนำไปปฏิบัติได้

โดยใช้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา ความหวัง การรับใช้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกเล่าประวัติ และ เหตุการณ์ของพระเยซูเจ้าได้
 • บอกเล่าเหตุการณ์สำคัญในช่วงชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้า และเรื่องราวอุปมาของพระเยซูเจ้าได้
 • ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการแบบอย่างที่ดีของพระเยซูเจ้า มีข้อคิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • สามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์การจับกุมพระเยซูเจ้าได้
 • เล่าเรื่องราวการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย และพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าได้
 • บอกข้อคิดของเรื่องราวของพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า และนำข้อคิดที่ได้รับไปใช้ใน

เนื้อหาของคอร์ส

ยุคของพระเยซูเจ้า
พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์แท้ ยกเว้นบาปพระองค์เป็นมนุษย์แท้และพระเป็นเจ้าที่มาดำเนินชีวิตอย่างเรียบงายเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชากรของพระองค์ พระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้เราได้เรียนรู้ พระองค์ถือความยกจนอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสอนเรามนุษย์ว่าการเป็นเป็นคนดีไม่ได้อยู่ที่เป็นคนยากจนหรือร่ำรวย พระองค์มิได้รังเกียจความร่ำรวยแต่ถือว่าเป็นพระพร สำหรับคนยากจนก็มิได้เป็นเพราะพระเจ้าลงโทษ แต่พระองค์สอนให้คนรวยรู้จักแบ่งปันคนยากจนสอนให้มนุษย์รักกันและกันเหมือนดังที่พระองค์รักมนุษย์

 • การประสูติของพระเยซูเจ้า
  07:04
 • การประสูติของพระเยซูเจ้า
 • การถวายพระกุมารในพระวิหาร
  02:47
 • การถวายพระกุมารในพระวิหาร
 • พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย์
  00:00
 • พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย์
 • อุปมาของพระเยซูเจ้า
  24:23
 • อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี

พระมหาทรมาน
เหตุการณ์ช่วงสุดท้ายของชีวิตพระเยซูเจ้า ตั้งแต่ตอนที่พระองค์รับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายกับอัครสาวก การตั้งศีลมหาสนิทและศีลบวช ทรงถูกทรยศโดยยูดาส ถูกจับกุม ถูกเปโตรปฏิเสธ ถูกตัดสินพิพากษาต่อหน้าปีลาตให้ต้องรับโทษประหารชีวิตด้วยการแบกไม้กางเขนไปจนถึงเขากัลวารีโอ การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า การเดินทางไปยังหมู่บ้านเอมมาอุส และคำแนะนำสุดท้ายก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์

ความรู้เบื้องต้น พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
พระเจ้าทรงสร้างโลกในระยะเวลา 6 วัน และในวันที่ 7 พระองค์ทรงโปรดให้เป็นวันพักผ่อน โดยการที่พระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆ ทั้งสิ่งที่มีชีวิต และสิ่งที่ไม่มีชีวิตขึ้น ตามลำดับ แล้วพระองค์จึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นคู่หนึ่งในวันสุดท้าย คือ อาดัมและเอวา พระองค์ทรงมอบหมายให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลสิ่งสร้างที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวมีปรากฏขึ้นในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ เป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวของเจ้าและ พระวาจาของพระเจ้าที่ทรงตรัสกับมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือหลายเล่มรวมเป็นเล่มเดียว ซึ่งมีทั้งหมด 73 เล่ม แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคพันธสัญญาเดิม และ ภาคพันธสัญญาใหม่

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว