วิชาคริสตศาสนา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 (ส 14201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
บอกเล่าเรื่องราวของกษัตริย์ซาอูล กษัตริย์ดาวิด และกษัตริย์ซาโลมอนได้ เข้าใจความสำคัญของพระบัญชาของพระเจ้าต่อชาวอิสราเอล รู้และเล่าเรื่องราวอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าได้ สนทนาและให้ข้อมูลเรื่องอุปมาของพระเยซูเจ้าได้ บอกความเป็นมาของพระบัญญัติ 10 ประการ และอธิบายความหมายพระบัญญัติประการที่ 5 ได้ เข้าใจความหมายและความสำคัญของพิธีบูชาขอบพระคุณ ปีพิธีกรรม และอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณได้ เข้าใจความหมายของมรรคาศักดิ์สิทธิ์ และบอกคุณค่าของการเดินมรรคาศักดิ์สิทธิ์ได้ เล่าประวัติ รู้จักคุณธรรมของนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซูได้

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา ความรัก ความยินดี การไตร่ตรอง การงานหน้าที่ การให้อภัย การเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ การรับใช้ และความเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกเล่าเรื่องราวของกษัตริย์ซาอูล กษัตริย์ดาวิด และกษัตริย์ซาโลมอน ได้
 • เข้าใจความสำคัญของพระบัญชาของพระเจ้า ต่อกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลได้
 • รู้และเล่าเรื่องราวอัศจรรย์บางอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ และนำเอาข้อคิดที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ได้
 • รู้และเล่าเรื่องราวอุปมาของพระเยซูเจ้า และนำเอาข้อคิดที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 อิสราเอลยุคกษัตริย์
ประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอล การเลือกกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอล ประวัติและเรื่องราวของกษัตริย์อิสราเอลทั้ง 3 พระองค์

 • แบบทดสอบเรื่องกษัตริย์ซาอูล
 • เนื้อหา กษัตริย์ซาอูลและกษัตริย์ดาวิด
  00:01
 • แบบทดสอบเรื่องกษัตริย์ดาวิด
 • เนื้อหา กษัตริย์ซาโลมอน
  00:01
 • Assignments

หน่วยที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์
พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดและประทับอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์ทำพันธกิจแห่งการเป็นพระผู้ไถ่ อาศัยการเทศนาสั่งสอน และการทำอัศจรรย์ต่างๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ที่เดือดร้อน

หน่วยที่ 3 อุปมาของพระเยซูเจ้า
คำสอนของพระเยซูเจ้า ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เราจะพบว่าพระเยซูเจ้าทรงสอนพระธรรมด้วย "คำอุปมา" (เรื่องเล่าเปรียบเทียบ) อยู่บ่อยๆ ทำให้คำสอนที่เป็นนามธรรม กลายเป็นเรื่องง่าย ฟังสบาย นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของพระเยซูเจ้า

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว