วิชาคริสตศาสนา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ส 30201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
บอกความเป็นมาของการก่อตั้งพระศาสนจักรได้ ยกตัวอย่างเหตุการณ์การเบียดเบียนพระศาสนจักรของบุคคลในยุคแรกๆเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเฮโรติก และพระศาสนจักรในศตวรรษแรกๆ พอสังเขป เล่าชีวประวัติของนักบุญเปโตร บอกคุณธรรมและบทสอนของท่านนักบุญเปโตรได้ รู้เข้าใจและบอกเกี่ยวกับความสุขแท้จริง 8 ประการได้ อธิบายความหมาย เห็นคุณค่า ความสำคัญของความสุขแท้จริง 8 ประการ อธิบายความหมายและความสำคัญของมโนธรรม และพิจารณามโนธรรมของตนเองได้

โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา ความเมตตา ความรัก อิสรภาพ มโนธรรม วิจารณญาณ ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การก่อตั้งพระศาสนจักรสากล
 • รู้และเข้าใจประวัติของท่านนักบุญเปโตร
 • รู้และเข้าใจความหมายของความสุขแท้จริง 8 ประการ
 • รู้และเข้าใจความหมายสามารถพิจารณามโนธรรมได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาของคอร์ส

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล

 • การก่อตั้งพระศาสนจักร
  00:01
 • ใบความรู้ที่1 เหตุการณ์ในวันก่อตั้งพระศาสนจักร (วันเปนเตกอสเต)
 • การก่อตั้งพระศาสนจักร 2
  00:01
 • ใบงานที่ 1 เรื่อง วันเปนเตกอสเต (กจ.2:1-13)
 • ใบความรู้ที่ 2 เมล็ดพันธ์แห่งข่าวดี
 • การแผ่ขยายของพระศาสนจักร
  00:01
 • นักบุญเปาโลบุคคลผู้กลับใจ
  00:01
 • การแผ่ขยายของพระศาสนจักรในสมัยของนักบุญเปาโล
 • ใบงานที่ 2
 • การเบียดเบียนพระศาสนจักรตอนที่ 1
  00:01
 • ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การเบียดเบียนพระศาสนจักร
 • การเบียดเบียนพระศาสนจักรตอนที 2
  00:01
 • ใบงานที่ 3 เรื่อง เมื่อพระศาสนจักรถูกเบียดเบียน
 • ฟ้าสางของการเบียดเบียนพระศาสนจักร
  00:01
 • ลัทธิเฮเรติ๊ก
  00:00
 • ประวัติและความเป็นมาของสายประคำ
  00:01
 • ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง ลัทธิเฮเรติ๊ก
 • ลัทธิเทียมเท็จในปัจจุบัน
  00:01
 • ใบงานที่ 4 เรื่อง ลัทธิเฮเรติ๊กต่างๆ
 • ลัทธิเทียมเท็จในปัจจุบัน 2 ถอดบทเรียบของการสอนผิด
  00:00
 • ความสำคัญของประวัติศาสตร์
  00:01
 • ใบความรู้ที่ 5 ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์
 • ใบงานที่ 5 เรื่อง ผลจากการเรียนประวัติศาสตร์
 • ทบทวนความรู้ที่ได้จากบทเรียนจากประวัติศาสตร์

นักบุญเปโตร

ความสุขแท้จริง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว