วิชาคริสตศาสนา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ส 30202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

บอกความหมายและความสำคัญของพิธีเสกสุสานได้ บอกความหมายสำคัญ และวิธีการปฏิบัติในช่วงเทศกาลมหาพรตได้ บอกความหมายสำคัญ และวิธีการปฏิบัติในช่วงเทสกาลพระคริสตสมภพได้ ชอกความหมายของการภาวนา บอกวิธีการ และการปฏิบัติวิธีการภาวนาด้วยพระวาจาได้ รับรู้ชีวประวัติของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เล่าเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิต  และเลียนแบบคุณธรรมเด่นของนักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอล ที่ 2ได้

โดยใช้ กระบวนการสร้างคุณค่าเจตคติ  และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา การไตร่ตรองภาวนา ความจริง ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม  การรับใช้ และการให้อภัย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • - รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของธรรมเนียมปฏิบัติของชาวคริสต์
 • - รู้และเข้าใจบอกความหมายสำคัญ และวิธีการปฏิบัติในช่วงเทสกาลพระคริสตสมภพ
 • - รู้และเข้าใจประวัติของท่านนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 • - รู้และเข้าใจคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา การไตร่ตรองภาวนา

เนื้อหาของคอร์ส

มโนธรรม
สิ่งที่คอยบอกเราว่าสิ่งใดดี หรือไม่ดี นั่นเรียกว่า มโนธรรม ซึ่งผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของมโนธรรมได้ตลอดจนผู้เรียนสามารถพิจารณามโนธรรมของตนเองได้

 • มโนธรรม  คืออะไร
  01:01
 • มโนธรรมช่วยให้สังคมดีอย่างไร
  01:01
 • ใบความรู้ที่ 1
 • ใบงานที่ 2
 • มโนธรรมของพระเยซูเจ้า
  01:01
 • ผู้ใดมีมโนธรรมผู้นั้นมีมีศักดิ์ศรี
  01:00
 • ใบความรู้ที่ 2
 • ใบงานที่ 2
 • การพิจารณามโนธรรม
  01:01
 • ใบงานที่ 3
 • ทบทวนความเข้าใจคำสอนเรื่อง”มโนธรรม”

ธรรมเนียมปฏิบัติ
ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวคริสต์ในแต่ละพิธีมีความหมายและความสำคัญ มีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปบทเรียนนี้จะทำให้เข้าใจบอกความหมายและความสำคัญพิธีที่ระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำปี เทศกาลมหาพรต และเทศกาลพระคริสตสมภพ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี ความหวังและรอคอยพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลกนี้

การภาวนาด้วยพระวาจา
บอกความหมายและวิธีการของการภาวนาได้ตลอดจนปฏิบัติตามวิธีการภาวนาด้วยพระวาจาได้

บุคคลแบบอย่าง เรื่อง นักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
เพื่อรับรู้ชีวประวัติเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตของนักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ตลอดจนเลียนแบบคุณธรรมเด่นของท่าน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว