วิชาคริสตศาสนา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ส23201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายความหมายของพระศาสนจักรได้ บอกฐานันดรศักดิ์ในพระศาสนจักรคาทอลิกได้ บอกเกี่ยวกับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้ อธิบายเกี่ยวกับกระแสเรียกการเป็นฆราวาสได้ เล่าเหตุการณ์เรียกศิษย์สี่คนแรกของพระเยซูเจ้าได้ บอกชื่ออัครสาวกทั้งสิบสองคนได้ บอกวิธีการที่พระเยซูทรงส่งบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศข่าวดี บอกเงื่อนไขการเป็นศิษย์ของพระเยซู เล่าถึงความสำคัญและความหมายของพระอาณาจักรสวรรค์ บอกวิธีที่จะดำเนินชีวิตเพื่อเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ และวิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อจะได้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ บอกถึงความอ่อนแอของมนุษย์และความรักเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ อธิบายวิธีการที่จะอยู่ร่วมกับพี่น้องได้อย่างมีความสุข เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโนอาห์และน้ำวินาศ อธิบายเรื่องบาป และผลร้ายของบาปได้

โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา ความเมตตา การรับใช้ ความรัก ความสุภาพ ความหวัง อิสรภาพ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • - รู้และเข้าใจความสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกในยุคปัจจุบันได้
 • - รู้และเข้าใจประวัติและภารกิจของพระเยซูเจ้าและบรรดาอัครสาวก
 • -รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของพระอาณาจักรพระเจ้า
 • - รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอิสรภาพของมนุษย์

เนื้อหาของคอร์ส

พระศาสนจักรในยุคปัจจุบัน

 • ใบความรู้ที่ 1
 • ใบงานที่ 1 เรื่อง รู้จักพระศาสนจักรคาทอลิก
 • ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล
  00:01
 • ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
  00:01
 • ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยจากวันนั้นถึงวันนี้
 • พระศาสนจักรคาทอลิก
 • ฐานันดรในพระศาสนจักร
  00:01
 • การเลือกพระสันตะปาปา
  00:01
 • ใบความรู้ที่ 2
 • ใบงานที่ 2 เรื่อง บุคคลที่ฉันรู้จักในพระศาสนจักรคาทอลิก
 • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเยือนประเทศไทย
  00:01
 • มุมมองมิสซังสยามสู่การประกาศข่าวดีของสังฆมณฑล
  00:01
 • ใบความรู้ที่ 3 – 4 เรื่องการปกครองพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
 • พระศาสนจักรในยุคปัจจุบัน
 • แนวทางปฏิบัติสู่พระเจ้าของคริสตชน”ชีวิตโสด”
  00:01
 • ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสู่พระเจ้าของคริสตชน“ชีวิตโสด”
 • แนวทางปฎิบัติสู่พระเจ้าของคริสตชน”ชีวิตแต่งงาน”
  00:01
 • ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติสู่พระเจ้าของคริสตชน”ชีวิตแต่งงาน”

อัครสาวกและบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า

พระอาณาจักรพระเจ้า

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว