วิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ส11201) ภาคเรียน 2ปีการศึกษา 2564

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าผ่านสิ่งสร้าง เล่าและบอกความหมายของการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าได้ สัมผัสความรักของพระเจ้าที่มีต่อสรรพสิ่ง รู้จักเคารพกันและกันในฐานะบุตรพระเจ้า รู้และเข้าใจหลักคำสอนเรื่องบัญญัติแห่งรัก รู้ถึงความสำคัญของการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เรียนรู้การปฏิบัติตนในการร่วมศาสนพิธีอย่างเหมาะสม รู้ความหมายของการภาวนา การทำสำคัญมหากางเขน และกิจศรัทธา บอกเล่าเรื่องราวของพระแม่มารีย์ และคุณธรรมของแม่พระได้

โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความรัก รับใช้ ความเคารพ ความกตัญญู การภาวนา ความหวัง ความพอเพียง ความสุภาพ และความยินดี

 

What Will You Learn?

  • เห็นคุณค่าและบอกความสำคัญของหลักธรรมคำสอนเรื่องบัญญัติแห่งรัก
  • สามารถปกิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความรักได้
  • บอกความหมายและความสำคัญของการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์
  • ปฏิบัติตนในการเข้าร่วมศาสนาพิธีได้อย่างเหมาะสม
  • เล่าเรื่องราวของพระแม่มารีย์และแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระนางได้
  • เลียนแบบอย่างคุณธรรมของพระแม่มารีย์ได้
  • บอกความหมายของภาวนา
  • รู้จักทำสำคํญมหากางเขนอย่างถูกต้อง

Course Content

บัญญัติรัก

  • บัญญัติแห่งความรัก
  • แบบทดสอบบัญญัติแห่งรัก

คริสตชนไปวัดวันอาทิตย์

บุคคลตัวอย่าง พระแม่มารีย์

การภาวนาและกิจศรัทธา
การภาวนาเป็นกิจศรัทธาและการติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า อยู่กับพระองค์พุดคุยบอกกับพระองค์ทุกเรื่อง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet