วิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ส11201) ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าผ่านสิ่งสร้าง เล่าและบอกความหมายของการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าได้ สัมผัสความรักของพระเจ้าที่มีต่อสรรพสิ่ง รู้จักเคารพกันและกันในฐานะบุตรพระเจ้า รู้และเข้าใจหลักคำสอนเรื่องบัญญัติแห่งรัก รู้ถึงความสำคัญของการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เรียนรู้การปฏิบัติตนในการร่วมศาสนพิธีอย่างเหมาะสม รู้ความหมายของการภาวนา การทำสำคัญมหากางเขน และกิจศรัทธา บอกเล่าเรื่องราวของพระแม่มารีย์ และคุณธรรมของแม่พระได้

โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความรัก รับใช้ ความเคารพ ความกตัญญู การภาวนา ความหวัง ความพอเพียง ความสุภาพ และความยินดี

 

What Will You Learn?

  • ๑. สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผ่านสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และมีจิตสำนึกในการดูแลสิ่ง
  • สร้างของพระเจ้าด้วยความรักและเอาใจใส่
  • ๒ รู้และเข้าใจความสำคัญของเหตุการณ์การบังเกิดของพระเยซูเจ้า และความรักของพระองค์
  • จนสามารถนำไปปฏิบัติตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในด้านความมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ของ
  • ตนอย่างดี
  • ๓. รู้และเข้าใจถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์และสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้าง

Course Content

สิ่งสร้างของพระเจ้า
เรียนรู้และสัมผัสถึงความรักของพระเจ้า สามารถสัมผัสได้ผ่านทางสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ซึ่งล้วนเป็นผลงานของพระเจ้า และพระองค์ทรงมอบหน้าที่ให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลสิ่งสร้างและรักษษให้คงอยู่อย่างสมดุล

  • วาระแห่งการสร้างสรรพสิ่ง
    00:01
  • แบบทดสอบ

การบังเกิดและปฐมวัยของพระเยซูเจ้า
พระเยซูเจ้าทรงลงมาบังเกิดในโลกเพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์ และพระองค์เจริญชีวิตด้วยการเคารพเชื่อฟังต่อบิดามารดา ทรงปฏิบัติหน้าที่บุตรที่ดี

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet