วิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ส12201) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา อธิบายประวัติความเป็นมาของบาปกำเนิดได้ รู้และเข้าใจในพันธสัญญาของพระเจ้าที่ทำกับอับราฮัม    เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอัครสาวกทั้ง 12 คนได้ บอกบทบาทหน้าที่ของการเป็นศิษย์ของพระเยซูได้ เลียนแบบอัครสาวกในการประกาศข่าวดี บอกความหมายและความสำคัญของพระตรีเอกภาพได้ เล่าเรื่องพระบัญญัติ 10 ประการได้ รู้และเข้าใจความหมายและคุณค่าของการปฏิบัติตามพระบัญญัติประการที่ 1-3 เข้าใจ อธิบายความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นคริสตชนได้ บอกความหมายและวิธีการสวดภาวนาอย่างถูกต้องเหมาะสม บอกประวัติท่านนักบุญยอแซฟ เห็นคุณค่าและเลียนแบบอย่างการดำเนินชีวิต คุณธรรมของนักบุญ     ยอแซฟได้ โดยใช้กระบวนการสร้างเจตคติและค่านิยม และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา ความนอบน้อมเชื่อฟัง ความสุภาพ ความรัก ความยินดี ความจริง การไตร่ตรองภาวนา และความเรียบง่าย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เล่าเรื่องพระเจ้าประทานพระบัญญัติ 10 ประการแก่โมเสสได้
 • รู้และเข้าใจความหมายและคุณค่าของการปฏิบัติพระบัญญัติของพระเจ้า ประการที่1-3
 • ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าประการที่1-3
 • เข้าใจและบอกความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน
 • บอกความหมายของการสวดภาวนา
 • บอกวิธีการสวดสายประคำ
 • ปฏิบัติตนในการภาวนาได้ถูกต้อง
 • บอกประวัติความเป็นมาของนักบุญโยเซฟ
 • เห็นคุณค่าการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ

เนื้อหาของคอร์ส

พระบัญญัติประการที่ 1-3
พระบัญญัติ 10 ประการเป็นข้อปฏิบัติที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ประชากรของพระองค์ผ่านทาง โมเสสที่ภูเขาซีนาย ซึ่งพระบัญญัติ 3 ประการแรกเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องปฏิบัติตามต่อพระเจ้าโดยตรง

 • พระบัญญัติประการที่ 1-3
 • แบบทดสอบพระบัญญัติประการที่ 1-3

ศีลศักดิ์แห่งชีวิตคริสตชน

การสวดภาวนาด้วยสายประคำ

บุคคลตัวอย่าง นักบุญโยเซฟ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว