วิชาคริสต์ศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ส12201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

บอกความเป็นมาโดยสังเขปของพระศาสนจักรคาทอลิกสากลในยุคที่มีการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ คือนิกายออร์โธดอกซ์ และนิกายโปรเตสแตนต์ บอกเหตุผลของการแบ่งแยกนิกายต่างๆ ได้ วิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างของนิกายต่างๆ ได้ เล่าประวัติบางตอนของนักบุญเปาโลอย่างย่อๆ บอกบทสอนจากจดหมายของนักบุญเปาโล วิเคราะห์แบบอย่างในการดำเนินชีวิตของนักบุญเปาโลได้ บอกความหมายของการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตได้ วิเคราะห์ข้อคำสอน และแนวทางปฏิบัติให้มีชีวิตฝ่ายจิตและการกลับไปสู่บ้านถาวรนิรันดรได้ อธิบายความหมายและความสำคัญของคุณธรรมหลัก ๔ ประการสำหรับมนุษย์ และคุณธรรมทางเทววิทยา ๓ ประการได้ ตระหนักถึงคุณค่า และแนวทางการปฏิบัติตนตามคุณธรรมหลัก ๔ ประการ และคุณธรรมทางเทววิทยา ๓ ประการ

โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา ความรัก ความเชื่อ ความหวัง ความรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ ความพอประมาณ พอเพียง

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ผลการเรียนรู้
 • ๑. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของพระศาสนจักรคาทอลิกสากลในยุคที่มีการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ คือนิกายออร์โธดอกซ์ และนิกายโปรเตสแตนต์ บอกเหตุผลของการแบ่งแยกนิกายต่างๆ
 • ๒. รู้และเข้าใจบางตอนของประวัตินักบุญเปาโล และสามารถนำแบบอย่างไปปฏิบัติได้
 • ๓. รู้และเข้าใจข้อคำสอนของนักบุญเปาโลในเรื่อง “ชีวิตฝ่ายจิต” (รม. ๘ : ๑-๑๓) บ้านถาวรนิรันดรในสวรรค์ (๒คร. ๕ : ๑-๑๐) และนำแนวทางไปปฏิบัติได้
 • ๔. รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของคุณธรรมหลัก ๔ ประการ และคุณธรรมทางเทววิทยา ๓ ประการ

เนื้อหาของคอร์ส

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล 2
ประวัติความเป็นมา สาเหตุและผลของการแบ่งแยกของพระศาสนจักรคาทอลิก ในยุคที่มีความแบ่งแยก นิกายออร์โธดอกซ์ นิกายโปรเตสแตนท์ และนิกายต่าง ๆ

 • สาเหตุของการแบ่งแยกในศาสนาคริสต์
  00:00
 • แบบทดสอบสาเหตุของกานแบ่งนิกายในศาสนาคริสต์
 • นิกายออร์โธดอกซ์
  00:00
 • แบบทดสอบนิกายโธดอกซ์
 • นิกายโปรแตสแตนท์
  00:00
 • แบบทดสอบเรื่องนิกายลูเธอรัน

นักบุญเปาโล
ประวัติความเป็นมาของนักบุญเปาโล การดำเนินชีวิตของท่านหลังจากการเรียกของพระเยซูเจ้า การประกาศข่าวดี บทจดหมายและการเทศน์สอนของนักบุญเปาโล

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว