วิชาคริสต์ศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ส12201) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

บอกความเป็นมาโดยสังเขปของพระศาสนจักรคาทอลิกสากลในยุคที่มีการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ คือนิกายออร์โธดอกซ์ และนิกายโปรเตสแตนต์ บอกเหตุผลของการแบ่งแยกนิกายต่างๆ ได้ วิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างของนิกายต่างๆ ได้ เล่าประวัติบางตอนของนักบุญเปาโลอย่างย่อๆ บอกบทสอนจากจดหมายของนักบุญเปาโล วิเคราะห์แบบอย่างในการดำเนินชีวิตของนักบุญเปาโลได้ บอกความหมายของการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตได้ วิเคราะห์ข้อคำสอน และแนวทางปฏิบัติให้มีชีวิตฝ่ายจิตและการกลับไปสู่บ้านถาวรนิรันดรได้ อธิบายความหมายและความสำคัญของคุณธรรมหลัก ๔ ประการสำหรับมนุษย์ และคุณธรรมทางเทววิทยา ๓ ประการได้ ตระหนักถึงคุณค่า และแนวทางการปฏิบัติตนตามคุณธรรมหลัก ๔ ประการ และคุณธรรมทางเทววิทยา ๓ ประการ

โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา ความรัก ความเชื่อ ความหวัง ความรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ ความพอประมาณ พอเพียง

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ผลการเรียนรู้
  • ๑. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของพระศาสนจักรคาทอลิกสากลในยุคที่มีการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ คือนิกายออร์โธดอกซ์ และนิกายโปรเตสแตนต์ บอกเหตุผลของการแบ่งแยกนิกายต่างๆ
  • ๒. รู้และเข้าใจบางตอนของประวัตินักบุญเปาโล และสามารถนำแบบอย่างไปปฏิบัติได้
  • ๓. รู้และเข้าใจข้อคำสอนของนักบุญเปาโลในเรื่อง “ชีวิตฝ่ายจิต” (รม. ๘ : ๑-๑๓) บ้านถาวรนิรันดรในสวรรค์ (๒คร. ๕ : ๑-๑๐) และนำแนวทางไปปฏิบัติได้
  • ๔. รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของคุณธรรมหลัก ๔ ประการ และคุณธรรมทางเทววิทยา ๓ ประการ

เนื้อหาของคอร์ส

บทจดหมายของนักบุญเปาโล

  • บทจดหมายของนักบุญเปาโล
  • แบบทดสอบบทจดหมายของนักบุญเปาโล

คุณธรรมหลักและคุณธรรมทางเทววิทยา

นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว