วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ว๓๑๒๔๒) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

 

 

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบกลุ่มหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ศึกษาอนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป ศึกษา ทดลองเกี่ยวกับสีของเปลวไฟจากสารประกอบและเส้นสเปกตรัมของธาตุบางชนิด ศึกษาและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน ศึกษาวิเคราะห์การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุของนักวิทยาศาสตร์ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ ศึกษาคำนวณและเปรียบเทียบเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน ศึกษาวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหรือพันธะเคมีของสาร กฎออกเตต การเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ สูตร การเรียกชื่อ และโครงสร้างสารประกอบโคเวเลนต์ ความยาวพันธะ พลังงานพันธะ การคำนวณหาพลังงานพันธะและพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์ รูปร่างของโมเลกุลและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล โคเวเลนต์ สารโครงผลึกร่างตาข่าย สมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์ การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก ทดลองเพื่อศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษาเกี่ยวกับพันธะโลหะศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ การละลายน้ำและเลขออกซิเดชัน ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาของธาตุ และการละลายน้ำของสารประกอบบางชนิดของธาตุหมู่ IA และ IIA ศึกษาตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชันและฝึกคำนวณหาเลขออกซิเดชัน ทดลองเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนสีของสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน สมบัติของธาตุกึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาและคำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกัมมันตรังสี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี ธาตุและสาร ประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตละสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุและสารประกอบ และพันธะเคมี

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1.เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับยุคสมัย
 • 2.เพื่อศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำรงชีวิตประจำวัน

เนื้อหาของคอร์ส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา 3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

 • สารสนเทศพื้นฐานเบื้องต้น
  20:00
 • ระบบสารสนเทศ
  30:00
 • แบบทดสอบระบบสารสนเทศ
 • การใช้งานระบบสารสนเทศ
  01:00:00
 • แบบทดสอบระบบสารสนเทศ
 • การมอบหมายงานระบบสารสนเทศ
 • ใบงานการงานระบบสารสนเทศ

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
1) กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) กำหนดลักษณะข้อมูลนำเข้า โดยกำหนดว่ามีข้อมูลนำเข้าอะไร เป็นข้อมูลชนิดใด และนำเข้าอย่างไร พร้อมทั้งกำหนดตัวแปลและประเภทของตัวแปรสำหรับข้อมูลนั้นๆ 3) กำหนดลักษณะข้อมูลนำออก โดยกำหนดว่ามีข้อมูลนำออกอะไรบ้าง เป็นข้อมูลประเภทใด และนำออกอย่างไร พร้อมกำหนดตัวแปลและประเภทของตัวแปลสำหรับข้อมูลนำออกนั้นๆ 4) กำหนดวิธีการประมวลผลหรือวิธีการคำนวณ เพื่อใช้แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหานั่นมีวิธีการประมวลผลได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและผู้วิเคราะห์

ระบบอินเตอร์เน็ตและดิจิตอลมีเดียเพื่ออาชีพ
1. การใช้งานอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันได้ 2. การเลือกใช้รูปแบบการสืบค้นข้อมูลจาก www.google.com เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการได้ 3. การใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดเลือกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต 4. มีจริยธรรมในการสืบค้นข้อมูล 5. การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตในการใช้ชีวิตประจำวัน

การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเบื้องต้น
1. สามารถอธิบายความหมายของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ได้ 2. สามารถอธิบายประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ได้ 3. สามารถอธิบายองคป์ ระกอบและส่วนประกอบของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ได้ 4. สามารถอธิบายประเภทของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ได้ 5. สามารถอธิบายเกณฑก์ ารวดัประสิทธิภาพของเครือข่ายได้ 6. เพอื่ ใหท้ ราบถึงมาตรฐานของระบบเครือข่าย 7. เพื่อให้ทราบถึงองค์กรมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบเครือข่าย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว