วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 1 (ง30241) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญ ขั้นตอนของการออกแบบเว็บไซต์ ประโยชน์ของโปรแกรมออกแบบเว็บไซต์  การเรียกใช้งานโปรแกรม หน้าต่างของโปรแกรม  การใช้คำสั่งในโปรแกรม การใช้เครื่องมือในการออกแบบ การจัดและตกแต่งข้อความ การจัดการภาพกราฟิก   การทำงานกับตาราง การออกแบบและสร้างจุดเชื่อมโยง การออกแบบปุ่มคลิกการนำไฟล์จากโปรแกรมอื่นมาใช้งาน การจัดตั้งและเผยแพร่เว็บไซต์ ปฏิบัติการออกแบบและสร้างเว็บไซด์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำออกมาเผยแพร่สู่ระบบเครือข่าย มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานการจัดการพัฒนาคิดค้นและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์

What Will You Learn?

  • ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet