วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม Visual Basic โครงสร้างของภาษา ลักษณะและรูปแบบการทำงานชองภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ ความเป็นมาของภาษา และวิวัฒนาการของภาษา และที่สำคัญนำมา ไปใช้ในการประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมที่เรียกว่า CRYTAL REPORT เพื่อทำการออกแบบฐานโปรแกรมในรูปแบบต่าง  ๆ  รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ของโปรแกรมในปัจจุบัน โดยกระบวนการปฎิบัติทางคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนคอมพิวเตอร์ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

What Will You Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet