วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 3 (ง30243) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  การใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก หลักการสร้างงานองค์ประกอบศิลป์ทฤษฎีสี   เทคนิควิธีการออกแบบกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูปการสร้างภาพกราฟิกพื้นฐาน การปรับและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก  สำหรับงานทำป้ายประกาศ  ข้อความและภาพเคลื่อนไหว การพิมพ์รูปภาพงานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์

โดยการปฏิบัติการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ จัดเก็บภาพ แก้ไขภาพ ทำสำเนาภาพ สร้างรูปแบบตัวอักษรขยายและลดขนาดภาพ การพิมพ์ป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลประกอบด้วยภาพ ข้อความและภาพเคลื่อนไหว

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการสร้างภาพ ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบชิ้นงานได้อย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์  ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

What Will You Learn?

  • ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมกราฟิกในการออกแบบงานกราฟิกได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet