วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ง30243) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การใช้โปรแกรมผลิตสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรมจัดหน้าสิ่งพิมพ์ การออกแบบหน้า สิ่งพิมพ์ การทำพาดหัวข้อ การจัดคอลัมน์ และการผสมภาพลงในสิ่งพิมพ์โดยการปฏิบัติการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์  นิตยสาร วารสาร โบรชัวร์หรือแผ่นพับ และหนังสือประเภทต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

ผลการเรียนรู้

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

๒. อธิบายขั้นตอนการใช้โปรแกรมเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้

๓. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้

๔. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์

๕. เห็นคุณค่าความสำคัญของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1.เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับยุคสมัย
 • 2.เพื่อศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำรงชีวิตประจำวัน

เนื้อหาของคอร์ส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา 3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

 • สารสนเทศเบื้องต้น
  20:00
 • แบบทดสอบระบบสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศ
  30:00
 • แบบทดสอบระบบสารสนเทศ
 • การมอบหมายงาน
 • การใช้งานระบบสารสนเทศ
  01:00:00
 • ใบงานการงานระบบสารสนเทศ

การเขียนโปรแกรม
1) กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) กำหนดลักษณะข้อมูลนำเข้า โดยกำหนดว่ามีข้อมูลนำเข้าอะไร เป็นข้อมูลชนิดใด และนำเข้าอย่างไร พร้อมทั้งกำหนดตัวแปลและประเภทของตัวแปรสำหรับข้อมูลนั้นๆ 3) กำหนดลักษณะข้อมูลนำออก โดยกำหนดว่ามีข้อมูลนำออกอะไรบ้าง เป็นข้อมูลประเภทใด และนำออกอย่างไร พร้อมกำหนดตัวแปลและประเภทของตัวแปลสำหรับข้อมูลนำออกนั้นๆ 4) กำหนดวิธีการประมวลผลหรือวิธีการคำนวณ เพื่อใช้แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหานั่นมีวิธีการประมวลผลได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและผู้วิเคราะห์

ระบบเครือข่าย
1. สามารถอธิบายความหมายของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ได้ 2. สามารถอธิบายประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ได้ 3. สามารถอธิบายองคป์ ระกอบและส่วนประกอบของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ได้ 4. สามารถอธิบายประเภทของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ได้ 5. สามารถอธิบายเกณฑก์ ารวดัประสิทธิภาพของเครือข่ายได้ 6. เพอื่ ใหท้ ราบถึงมาตรฐานของระบบเครือข่าย 7. เพื่อให้ทราบถึงองค์กรมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตเพื่ออาชีพ
1. การใช้งานอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันได้ 2. การเลือกใช้รูปแบบการสืบค้นข้อมูลจาก www.google.com เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการได้ 3. การใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดเลือกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต 4. มีจริยธรรมในการสืบค้นข้อมูล 5. การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตในการใช้ชีวิตประจำวัน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว