วิชาชีววิทยาเบื้องต้น (ว 22242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา เทอม 2

ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างภายในของราก พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบ
เลี้ยงคู่  โครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่  โครงสร้างภายในของใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 พืชC4 และ พืช CAM

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง  การสังเกต การจัดกระทำสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นและลงข้อสรุป

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนผังเพื่อสรุปชนิดของ เนื้อเยื่อพืช
  • สังเกต อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของราก ลำต้น ใบ ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี่ยงคู่จากการตัดตามขวาง
  • สืบค้นข้อมูล สังเกตและอธิบายการแลกเปลี่ยนแก็สและการคายน้ำของพืช
  • สืบค้นข้อมูลและสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ กระบวนกาสังเคราะห์แสง
  • อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3

เนื้อหาของคอร์ส

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

  • โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
  • โครงสร้างและการเจริญเติบโตของใบ
  • แบบทดสอบท้ายบท

การสังเคราะห์ด้วยแสง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว